OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI TESTİ
handan3424
DİKKAT: Bu konu 10 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI TESTİ

1. Osmanlı Devletinde temel eğitim kuru¬mu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese
B) Külliye
C) Enderun
D) İltizam
E) Sancak

2. Osmanlı Devleti'nde tahta geçmeyi amaçlayan şehzadeler, bu amaçlarına ulaşabilmek için, özellikle aşağıdaki güçlerden hangisinin desteğini kazanmaya çalışırlardı?
A) Türkmen aşiretlerinin
B) Kapıkulu unsurlarının
C) Bağlı beylik yöneticilerinin
D) Eyalet Askerlerinin
E) Komşu devletlerin

3. Osmanlı Devleti'nde halktan alınan vergi¬ler ikiye ayrılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm huku¬kundan kaynaklanarak alınan (şer'î) vergilerden biri değildir?
A) Aşar
B) Zekât
C) Haraç
D) Cizye
E) Avarız

4. Osmanlı Devleti dirlikleri dağıtırken toprakların aşağıdaki özelliklerinden hangisini göz önünde bulundurmuş¬tur?
A) Kişilerin gereksinmelerini
B) Toprakların genişliğini
C) Toprakların gelirlerini
D) Kişilerin idarî mevkilerini
E) Toprakların coğrafî konumunu

5. Osmanlı Devleti'nde toprak çeşitli yönetim biçimlerine ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Vakıf
B) Has
C) Sancak
D) Tımar
E) Zeamet

6. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ocaklık arazi gelirleri, aşağıdaki alanlardan hangisine ayrılmıştır?
A) Sosyal kurumlara
B) Kapıkulu askerlerine
C) Türkmen aşiretlerine
D) Kale ve tersanelere
E) Saray giderlerine

7. Osmanlı Devleti'nde fethedilerek Merkeze Bağlı Eyalet Sistemi içine alınan toprak, kullanım amacına göre beşe ayrılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu topraklar¬dan biri değildir?
A) İltizam
B) Dirlik
C) Mukataa
D) Ocaklık
E) Yurtluk

8. Osmanlı Devleti’nde topraklar devletin mülkiyetindeydi. Devlet, reayaya sadece toprağın işletme hakkını verirdi. Ancak üç yıl üst üste işlenmeyen toprak kişinin elinden alınırdı.
Devletin toprak üzerine böyle bir denetim getirmesinin ekonomik nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
B) Vergi gelirlerini artırmak
C) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağla¬mak
D) Derebeyliğin oluşmasına izin verme¬mek
E) Egemenlik alanlarını genişletmek

9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda dirlik arazi uygulamasıyla ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?
A) Donanma giderlerini karşılamak
B) İltizam gelirlerini artırmak
C) Medreselerin yapılmasını sağlamak
D) Dinsel ve toplumsal hizmetleri görmek
E) Tımarlı Sipahi yetiştirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun, merkez gücünün temelini oluşturan Kapıkulu ocaklarından biri değildir?
A) Cebeci
B) Silâhtar
C) Lâğımcı
D) Sipah
E) Müsellem

11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dev¬leti, ordusundaki Kapıkulu ocakların¬dan bir askerî birlik değildir?
A) Ulufeci
B) Lâğımcı
C) Humbaracı
D) Cebelü
E) Silâhtar


12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı or¬dusunun öncü kuvvetlerinden biri de¬ğildir?
A) Sol Ulûfeciler
B) Akıncılar
C) Deliler
D) Beşliler
E) Azaplar

13. II. Mehmet (Fatih), Kanunname-i Ali Os¬man'ı yayınlayarak Bağlı Beylik Eyalet Sistemi'ni oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eyalet sis¬temi içinde yer alan topraklardan biri¬dir?
A) Trablus
B) Kırım
C) Mısır
D) Yemen
E) Tunus

14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dev¬leti, ülke yönetim birimlerinden biri olan "Özel Yönetimli Eyaletlerden biri değildir?
A) Cezayir
B) Basra
C) Fas
D) Bağdat
E) Hicaz

15.
I. Kazaskerler
II. Nişancı
III. Defterdarlar
IV. Müftü
Osmanlı Devleti merkez örgütü divanın asıl üyesi olan bu görevlilerden hangi¬leri Türk medrese kökenlidir?
A) I - II
B) I - III
C) I - IV
D) II - IV
E) III - IV

16. Osmanlı Devleti'nin Klâsik Dönemi'nde padişah adına "yürütme" yetkisini kullanan danışma kurulu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderun
B) Divan
C) Medrese
E) Kapıkulu
E) Bab-ı Ali

17. Osmanlı Devletinde devlet adamı yetiştiren Enderun mektebi aşağıdaki hangi padişah tarafından kurulmuştur?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) I. Murat
E) II. Murat

18. Osmanlı Devleti'nde, şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulamasının kaldırılarak, hanedanın en yaşlı ve en akıllı (ekber - erşed) üyesinin saltanatın başına geçmesi, aşağıdaki padişahlardan hangisinin yayınladığı fermanla gerçekleşmiştir?
A) II. Mehmet (Fatih)
B) I. Ahmet
C) I. Süleyman (Kanunî)
D) I. Murat
E) I.Bayezit (Yıldırım)

19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazasker - Büyük davalar
B) Defterdar - Mali işler
C) Nişancı - Arazi ve tımar işleri
D) Kaptan-ı Derya - Donanma işleri
E) Reisü'lküttap - Devletin içişleri

20. Osmanlı İmparatorluğunda Şer'i Hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Gelenekler
B) Islahat Fermanı
C) Dinsel Kurallar
D) Mecelle
E) Adalet Fermanlar

1/a 6/d 11/d 16/b
2/b 7/a 12/a 17/e
3/e 8/c 13/b 18/b
4/d 9/e 14/e 19/e
5/c 10/e 15/c 20/c
 12 Ocak 2010, 12:08 
ozgebora
4. Sorunun cevabı c şıkkıdır.
 06 Şubat 2012, 23:33 
eminee
Hayır d şıkkıdır doğru olan arkadaşım genişlik kaydeye alınmazdı. Önemli olan kişileri mevkileri göstermiş oldukları üstün başarılardı
 07 Şubat 2012, 17:48 
ozgebora
Soruda toprakların özelliği sorulmuş kişilerin idari mevkileri toprağın bi özelliği olamazki o zaman sorunun sorulma şekli yanlış.
 07 Şubat 2012, 17:52 
eminee
Edebiyatçısın sanırım: )
 08 Şubat 2012, 16:37 
LAFAKOZ
Saçma sapan soruların var.

10 ve 11 sorularında yanlışlar var.
10. soru da müsellim yok demişssin ama Ordu da kara kuvvetlerinde/ Yardımcı kuvvetler şu şekilde:
-Beşlikler
-Azaplar
-Deliler
-Yörükler
-Akıncılar
-Yaya ve Müsellim = Yaya ve atlılardan oluşan askerler
-Sakalar

11. Soruna gelince Silahtar die bişey yok Cebeci die bir Kapıkulu ocağının kolu var Cebeci Ocağı= Acemioğlanlar ocağı eğitiminden alınan silah bakımınlarını vs yapabilen askerlerin atandığı kısımdır.

14. soruda Özel yönetimli Eyaletler bölümünde değildir demişsin cevabı E yapmışsın. Orda Hicaz dan gerisi zaten saliyaneli eyaletlerde sadece Hicaz Özen Yönetimli Eyaletler de. Soruda Hangisi Özel yönetimli Eyalet deseydin cevap doğruydu. Soru şeklin yanlış.

17. soruda E demişsin. Enderun Mektebi I.Murat zamanında kurulmuştur. Doğru Cevap D olacak
 23 Mart 2016, 23:14 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: