TÜM DETAYLARIYLA DEVLET MEMURLUĞU KAVRAMLARI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Kamu personel sisteminde kadro ve atamalarla ilgili terim ve kavramları aşağıdaki şekildedir.Açıktan atama: Boş olan ya da boşalan kadrolara yapılan atamadır.

Açıktan atama izni: Boş bulunan kadrolara atama yapabilmek için Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından verilen izindir. (Açıktan atama izni verilmesi, kuruma yeni kadro verildiği anlamına gelmemektedir.)

Kadro: Kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere oluşturulan ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri sayı, nitelik, derece, ödev, yetki ve sorumluluklar itibariyle gösteren çizelgedir.

Boş kadro: Atama prosedürü çerçevesinde henüz atama yapılmamış tutulu veya serbest kadrolardır.

Dolu kadro: Atama prosedürü çerçevesinde ataması gerçekleştirilmiş kadrodur.

İstisnai kadro: 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun atama, sınav, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmak suretiyle atanacak kadroları ifade eder.

Kadro değişikliği: Boş kadrolarda derece, sınıf ve unvan, dolu kadrolarda ise sadece derece değişikliğinin ilgili mevzuatta öngörülen prosedür çerçevesinde gerçekleştirilmesidir.

Kadro derecesi: Yürütülen kamu hizmetinin niteliğini veya belirli bir hiyerarşik yetki ve sorumluluğu ihtiva eden görev mevkiinin yer aldığı derecedir.

Kadro unvanı: Yürütülen kamu hizmetinin niteliğini veya belirli bir hiyerarşik yetki ve sorumluluğu ihtiva eden görev mevkiinin adıdır.

Serbest kadro: 190 sayılı KHK’nın ekinde yer alan ve kullanılmasına Bakanlar Kurulu Kararıyla izin verilen kadrolardır.

Tahsis: Birimi veya coğrafi yeri değiştirilmek istenilen kadronun verilmesi işlemidir.

Tenkis: Birimi veya coğrafi yeri değiştirilmek istenilen kadronun çekilmesi işlemidir.

Tutulu kadro: 190 Sayılı KHK’nın ekinde yer alıp kullanılması için Bakanlar Kurulu Kararına ihtiyaç duyulan kadrolardır.

KADRO SİSTEMİ VE UYGULAMA

Kurumlar, yapacağı kamu görevlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu personeli kadrolar

aracılığı ile belirler, kişiler ise bu kadrolara atanarak görev yaparlar. Kadronun varlığı ihtiyaç duyulan bir görevi gösterirken; kadronun kaldırılması, Kurumun o göreve ihtiyaç duymadığı anlamını taşır. Başka bir ifadeyle, kadrolar yapılan görev ile görevlinin hukuksal anlatımıdır. Memurluğa giriş önceden unvanı, derecesi ve nitelikleri belirlenmiş kadrolara atanma ile başlar. Belirli bir kadroya atanan memur o kadro ile ilgili görevlerden sorumludur ve memurluk unvanı da atandığı kadronun unvanıdır.

Kamu personel sisteminde memur istihdamı kadro rejimi esas alınarak düzenlenmiştir. Bu sistemde kadro ön plandadır. Kadro ve buna bağlı kadro unvanı oluşturulur. Unvanın görev tanımı ve kadronun nitelikleri tespit edilir. Buna göre mali ve sosyal hakları belirlenir.

Kadronun Unsurları

Kurum

Teşkilat

Sınıf

Unvan

Derece

Kadro İşlemleri

a) Kadro İhdası : Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere yeni bir kadronun usulüne uygun olarak mevcut hale getirilmesidir. Kadro ihdası mevcut kadro sayısında artış sonucunu doğurur.

b) Kadro İptali : Kurumu, teşkilatı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilmek üzere bir kadronun usulüne uygun olarak ortadan kaldırılmasıdır. Kadro iptali mevcut kadro sayısının azalması sonucunu doğurur. İhdasına ihtiyaç duyulan kadrolar tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye

Bakanlığı’nın görüşüne sunulur. Olumlu görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa yazılır, sonra bu kadrolar Başbakanlıkça hükümet teklifi olarak TBMM sevk edilir, Mecliste görüşülerek kabul edilen kadrolar Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan vize ettirilen kadrolar, ihtiyaç duyulan yerlere tahsisi yapılır.

c) Dolu kadro değişikliği : Mevcut memur kadrolarında personelin hizmet süresi, unvanı, öğrenim durumu gibi unsurlar dikkate alınarak sadece derece değişikliği yapılmasıdır. Dolu kadro değişikliğinde kadronun unvan ve sınıfı değiştirilemez.

Personellerden müktesep durumlarına göre kadro derecelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulanlar tespit edilerek dolu kadro değişikliği teklifi her yıl Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Daha sonra ilgili kuruluşların olumlu görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu Kararı alınması için Başbakanlığa gönderilir. Resmi Gazete ’de yayımlanan kadrolar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na vize ettirilir ve kadroya ihtiyacı olan personele dağıtımı yapılır.

d) Boş Kadro Değişikliği : Mevcut boş memur kadrolarında ilgili kurumun ihtiyaçları değerlendirilerek sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmasıdır. Boş kadro değişikliği toplam memur sayısını değiştirmezken; unvanlar, dereceler ve bunlara bağlı olarak sınıflar ayrı ayrı veya birlikte değişebilir. Kadro ihdası için boş kadro değişikliği teklifi her yıl Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına yazılı olarak bildirilir. Daha sonra ilgili kuruluşların olumlu görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu Kararı alınması için Başbakanlığa gönderilir. Resmi Gazete ’de yayımlanan kadrolar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na vize ettirilir. Kadroya ihtiyacı olan yerlere dağıtımı yapılır.

e) Kadroların vize işlemleri : 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kadro vizesi il düzeyinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

NOT: 2014-1 Merkezi yerleştirme süreci devam ediyor. DPB’ye kadro bildirimleri yapıldı, DPB ise kurumların kadrolarını onaylamaya başladı. 2014-1’de alınacak memur kadrolarının kurum ve unvan bazında dağılımının Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. En çok personel alacak Bakanlıklar ise şöyle oluşmuş durumdadır: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.

 27 Mayıs 2014, 18:59 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: