HANGİ DURUMDA HEM MALULLÜK HEM DE GÖREV AYLIĞINI ALIR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Vazife malulü olduklarına karar verilenler hangi durumda SGK'nın verdiği malullük aylığıyla kurumunun verdiği görev aylığını aynı anda alır?5510 sayılı kanunun 47. maddesine göre SGK tarafından vazife malülü kabul edilen bir TSK mensubu sınıf değiştirerek görevine devam ederse emekli maaş bağlanır mı? Yada emekli olup başka kurumda 4 c li memur olarak çalışmaya başlarsa emekli maaşı kesilir mi?

Sorunuz özelinde vazife malulü olanların aylık ödenmesi kurallarını değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmemizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 47 hükümleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır. Bu hükümler aşağıda gösterilmiştir.

Bu hükümlere göre değerlendirmemiz:

Kısa bilgiler:

Vazife malullükleri, görevli memurun yaralanması veya vefat etmesine neden olan olayın sebebine göre kanunlarla farklı düzenlenmiştir.

Normal bir memur görevini yaparken yaralanması veya vefat etmesi halinde bu memura (memur, polis memuru, astsubay, subay vb gibi ) vazife malullüğü aylığı bağlanır.

Şayet, memurun yaralanması veya vefat etmesine neden olan olay 2330 sayılı Kanun Kapsamında ise bu kanun hükümlerine göre vazife malulü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ise bu kanun hükümlerine göre vazife malulü, harp malulü kapsamında ise buna göre vazife malullüğü aylığı bağlanır.

Genelde 5510 sayılı Kanun Madde 47 hükmü tüm vazife malullüğünü belirleyici hüküm olmaktadır..

Vazife malulü kabul edilen bir memur sınıf değiştirerek başka bir sınıf görevini yapabilmektedirler.

Vazife malullerinden sınıf değiştirerek görev yapanlardan;

1- 2230 ve 3713 sayılı Kanunlara göre vazife malulü olanlara,

2- Harp Malülü olanlara,

SGK. tarafından vazife malulü aylığı bağlanabilmektedir. Vazife malulü emekli aylıkları ile beraber görev maaşlarını alabilmektedirler. Yani hem SGK maaşını hem de görev yaptıkları Kurumlar tarafından ödenecek olan görev maaşlarını alabilmektedirler.

ANCAK, iç güvenlik ve asayiş, terör, harp gibi nedenlerden dolayı malul olmayan, yani normal vazife malulü olarak 5510 sayılı Kanun Madde 47 hükmü uygulanarak vazife malulü olanlardan sınıf değiştirerek görev yapanlara SGK. tarafından aylık bağlanması aşağıda belirttiğimiz hükümler gereği yapılmıyor, Yalnızca Kurumlar tarafından ödenecek olan görev maaşlarını alabilirler.

Ayrıca, 5510/47 hükmü uyarıca Vazife malulü olarak emekli olup, tekrar memurluk olarak (5510/4 c li ) görev yaparsa yine vazife malulü aylıklarının ödenmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Aşağıda belirttiğimiz hükümlerde de sadece harp malullerinin, 2330 sayılı Kanuna girenlerin(iç güvenlik ve asayişle ve terörle ilgili), erbaş ve erlerin (5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun Madde 56 hükmü) memur olarak görev yapsalar da vazife malulü aylıklarının kesilmeyeceği gösterilmiştir.

5510 sayılı Kanun hükümleri:

Madde 5 hükmü;

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.) (Değişik birinci ve ikinci cümle: 12/7/2013-6495/96 md.) Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Madde 47 hükmü:

,,,

Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malüllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da malüliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanır. (Ek cümle: 4/7/2012-6353/82 md.; Değişik ikinci cümle: 12/7/2013-6495/97 md.) Ancak, harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

,,,

Vazife malüllüğü aylığı bağlananlardan;

a) (Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/97 md.) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaları nedeniyle istekleri üzerine haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulananlardan; yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya herhangi bir nedenle görevi sona erenler hakkında sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları halinde bu süre için, 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme, vefatı halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

,,,

d) (Ek: 4/7/2012-6353/82 md.) (Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/97 md.) Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir.Bunların sınıf veya görev değiştirdikleri tarihten sonra geçen çalışmaları dolayısıyla yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunmaları ya da emekliye ayrılmaları veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme yapılır, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

,,,

2330 sayılı Kanun hükümleri:

Madde 4 hükmü:

Aylık bağlanması

Madde 4 - Bu Kanun kapsamına girenlerden;

...

.... Bu Kanuna veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncıve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hali ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu Kanuna göre aylık bağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilen kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik halleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/80 md.) Bu madde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri hakkında da uygulanır.

 07 Ekim 2016, 13:22 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: