ÜZERİNDE HACİZ OLANLAR, MEMUR OLABİLİR Mİ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Yazımızda, borçlarından dolayı; mallarında, hak ve alacaklarında haciz bulunanların memurluk ve sözleşmeli personel olma durumlarına değineceğizSoru: Şu anda üç ayrı bankadan toplam 200.000 TL lik şirket kredi kartları sebebiyle kefilliklerimden dolayı üstümde haciz var. 2014 yılında şirket ortaklığından çıktığım halde kredi kart borçları kapanmadığı için haciz gelmiş durumda. Eğer kadrolu ya da 4/B li olarak memuriyeti KPSS puanımla atanıp hak kazanırsam bu durum benim memur olmama engel midir? Memur olunca borcu tümüyle kapatmam mı gerekir? Aday memurluk süreci ve asaletin tasdiklenme süreci ve 4/B li sözleşme statüsü ve memurluk için ayrı ayrı soruyorum.

MEMURLUK STATÜSÜ İÇİN CEVAP

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasında belirlenen memur olabilmek aranacak genel şartlarda, borçlarından dolayı hak ve alacaklarına haciz konulmasının memuriyete engel olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle, hak ve alacaklarda haciz olması memuriyete girmeye engel teşkil etmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜ İÇİN CEVAP

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesi gereğince; sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir. Sözleşmeli olarak çalışılacak kurumcasaptanacak özel koşullardahak ve alacaklarda haciz olmasının söz konusu pozisyona yerleştirilmeye engel olduğuna dair bir şart konulmadığı sürece sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmeye de engel bir durum bulunmamaktadır.

- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan "Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak" fiili, kınama cezası ile tecziyeyi gerektirmektedir. 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde ise adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetten ilişikleri kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda, maaşınızda veya diğer hak ve alacaklarınızda haciz bulunması hali, adaylık süresi içerisinde memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine neden olmayacaktır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sözleşmenin feshi" başlıklı Ek 6 ncı maddesinin ilk fıkrasında; "Personelin;
a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
...ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir." denilmek suretiyle, sözleşmeli personelin işe alınma için gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybetmesi veya taşımadığının anlaşılması, hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması halinde sözleşmelerinin feshedilebileceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen personel ile yapılan sözleşmede, personelin hak ve alacaklarına haciz konulmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine dair bir hüküm yer almadığı takdirde çalışılan kurumca haciz nedeniyle sözleşmenin feshedilemeyeceği düşünülmektedir.

 08 Şubat 2017, 14:19 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: