KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLER ÖZELİNDE, YILLIK İZİN HESABINDA HANGİ SÜRELER DİKKATE ALIIR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Bu yazımızda, 6495 sayılı Kanunla kadroya geçen bir sözleşmeli personel özelinde, yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınan süreleri, açıklayacağız.SORU: 15.07.2008 yılında İl Özel idaresinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde iken 15.10.2013 te 6495 KHK ile THS'da kadroya geçtim. İl Özel İdarenin kapatılmasıyla Belediyelere devir olduk.Belediyeden ihtiyaç fazlası nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına atandım. Kadroya ilk alındığımızda İl Özel idaresindeki sözleşmeli surelerimiz kazanılmış hak aylığımızda derece kademede değerlendirildi.
Ancak;
Milli Eğitim'de bana "2013 yılında atandığım için 4 yillik memur olduğum ve 20 gün yıllık izin hakkim oldugu soyleniyor."İl Özel İdaresinde sözleşmeli olarak çalıştığım surelerin yıllık izin süresinde değerlendirilemeyeceği söylenmektedir.
1- İl Özel idaresindeki sözleşmeli olarak çalıştığım süreler Yıllık izin sürelerde değerlendirilir mi?
2-1995-1997 Yılları arasında ki Özel Sektörde 730 gun çalışmış olduğum süreler de Yıllık izin sürelerde değerlendirilir mi?
Ayrıca;
3-Sekiz yil sicilden kademe alma hakkimiz var mi?
Buna göre varsa kazanılmış haklarım ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için ne yapmalıyım. Teşekkürler..

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. Maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü bulunmaktadır.

TEBLİĞE GÖRE, STATÜ AYRIMI OLMAKSIZIN KAMUDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ, YILLIK İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No 154) "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması tebliğ olunur." düzenlenmiştir.

657-36 MADDESİNE GÖRE, TEKNİK HİZMET ÖZELİNDE, MEMURİYET ÖNCESİ SÜRELER, KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DOLAYSIYLA YILLIK İZİN SÜRESİNDE DEĞERLENDİRİLİR

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesinde yer alan "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü memurluk öncesi resmi kurumlarda veya özel sektörde teknik hizmetlerde geçen sürelerin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlenmesine ilişkindir. Hükme göre özel sektörde geçen bu nitelikteki sürenin 3/4ü kazanılmış hak aylığında değerlendirilmektedir.

KADROYA GEÇME KANUNU OLAN 6495 SAYILI KANUNA GÖRE, SÖZLEŞMELİ SÜRELER KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLİR

02/08/2013 tarihinde yürürlüğe konulan 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici 41. Maddeye göre sözleşmeli personel memur kadrolarına geçirilmiştir. 6495 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına geçirilenlerin sözleşmeli geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinde "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

SÖZLEŞMELİ SÜRELER, 8 YIL DİSİPLİN CEZASI ALMAYANA VERİLEN BİR KADEME VERİLMESİ UYGULAMASINDA DEĞERLENDİRİLMEZ

64. maddedeki "8 yılın" hesabında, hakkında 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanabilecek bir görevde geçen ve 64. maddeye göre olağan kademe ilerlemesinde değerlendirilen (fiilen çalışılan) sürelerin esas alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşmeli geçen hizmet süreleri, memurluğa geçtikten sonra kazanılmış hak aylığında değerlendirilse de, 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanabilecek bir görevde geçmiş sayılamayacaktır.

SORU BAĞLAMINDA SONUÇLAR

1) Kamu kurumlarında (sorunuza göre il özel idaresi) sözleşmeli olarak geçen hizmet sürenizin yıllık izninizin hesabında dikkate alınacağını değerlendiriyoruz.

2) Sözleşmeli olarak geçen hizmet sürelerinizin 657 sayılı Kanunun 64. Maddesindeki 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

3) Özel sektörde teknik hizmetlerde geçen 730 günlük hizmet sürenizin, 657 sayılı Kanunun 36/C-1 e göre memuriyette geçmiş gibi kazanılmış hak aylık derecenizde değerlendirilen kısmının (sorunuza göre ¾'ü) yıllık izninizin hesabında dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyoruz.

 28 Mart 2017, 00:46 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: