PTT PERSONELİ İÇİN; 45 YAŞ, YILLIK İZİN, GÖREVDE YÜKSELME DÜZENLEMELERİ
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
PTT, memur veya sözleşmeli olarak çalışan veya çalışmış olanlardan, PTT'ye atanmak isteyenlerde aradığı 45 yaş şartını kaldırdıPTT, İdari Hizmet sözleşmesiyle çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen yönetmeliği değiştirdi.

Daha önceki düzenlemede, memur veya sözleşmeli olarak çalışan veya istifa etmiş olanlardan, PTT'ye atanmak isteyenlerde, 45 yaşını geçmemiş olmak şartı aranıyordu. Ayrıca bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT'den ayrılan personel sayısının yüzde ikisini geçemeyecekti.

Yapılan düzenlemeyle, 45 yaş şartı kalktı. Ayrıca yüzde 2 sınırı, yüzde 5'e yükseldi.

YILLIK İZİN DÜZENLEMESİ

Özel sektördeki fiili olarak yapılmış tüm hizmet süreleri, yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınacaktır. Daha önce sadece kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri ile kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süreleri, dikkate alınıyordu.

VEKALET GÖREVİ

Daha önce atama koşullarına haiz olanlara vekalet görevi verilebiliyorken, yeni düzenlemede görevde yükselme sınavına girebilme şartlarını şartlarını taşıyanlara da vekalet görevi verilebilecek

GÖREVDE YÜKSELME

Daire Başkanı, Daire başkan yardımcsı, başmüdür, başmüdür yardımcısı, teknik müdürü gibi unvanlara atanmak için PTT'de bazı unvanlarda belirli bir süre çalışmış olma şartı aranıyordu. Bu şartlar kaldırılmış ve sadece kamu kurumlarında 8 veya 10 yıl hizmeti olmak şartı getirilmiştir.

ÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONEL SAYISI

PTT'de çalıştırılabilecek personel sayısı 36 bin 409'dan 40 bin 904'e yükseltilmiştir. Toplam personel sayısında 4 bin 495 civarında artış olmuştur.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEMENİN ESKİ VE YENİ HALİ
ESKİ HÜKÜMYENİ HÜKÜM
Madde 13 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olup aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ve sayılan statülerde bulunmak kaydıyla kendi istekleri ile kurumlarından veya PTT'den ayrılanlardan, PTT'de çalışmak isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması, kırkbeş yaşını doldurmamış olmaları ve ayrıldıkları kurumda en az iki yıl hizmetlerinin bulunması şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT'de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT'den ayrılan personel sayısının yüzde ikisini geçemez.MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olup ayın Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ve sayılan statülerde bulunmak kaydıyla kendi istekleri ile burumlarından veya PTT'den ayrılanlardan, PTT'de çalışmak isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve ayrıldıkları kurumda veya kurumlarda en az iki yıl hizmetlerinin bulunması şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT'de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT'den ayrılan personel sayısının yüzde beşini geçemez."
(2) Personel, Genel Kurul kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyeliğine getirilebilir.
(3) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdür veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması.
b) Faaliyet konusu PTT'nin görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla ortak olunması (kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olmak hariç).
c) Genel Müdürden izin alınmak kaydıyla, bilirkişilik ve hakemlik gibi görevlerin yapılması.
ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.
MADDE 4- Ayın Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(2) Personel, Genel Kurul kararı ile PIT ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları üyeliklerine getirilebilir."
"ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları, bunların iştirakleri ile PTT Spor Kulübünün yönetim ve denelim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar."
Madde 42 - (1) İlk defa göreve başlayan personele, PTT'de bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra;
a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlara (on yıl dahil) yirmi gün,
b) Hizmeti on yıldan fazla olanlara otuz gün,
ücretli yıllık izin verilir.
(2) Yıllık izinler; personelin talepleri de dikkate alınarak izin vermeye yetkili yöneticilerin hazırlayacağı plan ve program çerçevesinde kullandırılır.
(3) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
(4) İzne esas hizmet yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri, aylıksız izin borçlanma süresi ile askerlikte geçen süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler dikkate alınır.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür."
"(4) İzne esas hizmet yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında veya 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet ve aylıksız izin borçlanma süreleri ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır."
Madde 43- Mazeret İzniMADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personele çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."
"Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir."
"(6) Personele; en az yüzde yetmiş oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.
(7) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın personel, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminden başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel, evlat edindiği tarihten itibaren istekleri üzerine beşinci fıkranın (a) bendi uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Personelin çalışacağı süreler Genel Müdürlük tarafından belirlenir."
Madde 49 - (1) Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, atama koşullarını haiz diğer görevlilere vekalet ettirilir.MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, görevde yükselme sınavına girebilme şartını taşıyan veya atama koşullarını haiz diğer görevlilere vekalet ettirilir."


(2) Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Müşavir, Teknik Müdür, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Başmühendis unvanlarına sınavsız atama yapılır. Ancak, bu pozisyonlara yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Denetim Hizmetleri Başkanı pozisyonuna atanabilmek için Başdenetçi olarak en az bir yıl çalışmış olmak.
b) I. Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl çalışmış olmak.
c) Daire Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başmüdür veya Daire Başkan Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya Başmüdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya Teknik Müdür olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya Müdür olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

ç) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için Avukat olarak PTT'de fiilen on yıl çalışmış olmak.

d) Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başmüdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya Teknik Müdür unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak veya Müdür olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya Kontrolör olarak on yıl çalışmış olmak,
3) Daha önce PTT'de Müstakil Ünite Müdür Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak.

e) Müşavir pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Daire Başkanı, Başmüdür veya daha üst unvanlarda çalışmış olmak.

f) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başmüdür Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya Şube Müdürü, Teknik Müdür veya Müdür unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak.

g) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şube Müdürü, Teknik Müdür veya Müdür unvanlarında en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Daha önce PTT'de Müstakil Ünite Müdür Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak,
4) Kontrolör olarak on yıl çalışmış olmak.

ğ) Teknik Müdür pozisyonuna atanabilmek için;
1) Başmühendis olarak iki yıl çalışmış olmak,
2) Mühendis veya Mimar olarak PTT'de fiilen on yıl çalışmış olmak.

h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında beş yıl hizmeti bulunmak.

ı) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için Mühendis veya Mimar olarak PTT'de fiilen sekiz yıl çalışmış olmak.

(3) Başdenetçi ve sekiz yıl Denetçi pozisyonlarında çalışan personel, ikinci fıkranın (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan görevde yükselmeye tabi pozisyonlara atanabilir.


MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"(2) Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Müşavir, Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Teknik Müdür, Özel Kalem Müdürü ve Başmühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Denetim Hizmetleri Başkam pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başdenetçi olarak en az bir yıl hizmeti olmak.
b) I. Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl olmak kaydıyla on yıl hizmeti olmak.

c) Daire Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl hizmeti olmak,

ç) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında avukat olarak en az sekiz yıl hizmeti olmak.

d) Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

e) Müşavir pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT'de Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Denetim Hizmetleri Başkanı veya daha üst unvanlarda hizmeti olmak.

f) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

g) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak,

ğ) Teknik Müdür pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis veya mimar olarak en az sekiz yıl hizmeti olmak,

h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti olmak.

ı) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis olarak en az altı yıl hizmeti olmak."

Madde 74 - (1) İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

ç) Özürsüz ve kesintisiz olarak beş gün, bir yılda kesintili olarak toplam on gün göreve gelmemek.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"ç) Terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak."
Madde 96 - (1) Personel PTT'ye yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.
(2) Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevden ayrılabilir.
(3) Personel, PTT'ce kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin cari yıl içinde kesintisiz beş gün veya kesintili on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(3) Personel, PTT'ce kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz beş gün veya kesintili olarak bir yılda toplam on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır.
(4) Bu madde kapsamında görevinden ayrılan personelden, son iki yıl içerisinde katıldığı ve ücreti PTT tarafından ödenen eğitim ücretleri geri alınır."
Çalıştırılabilecek personel sayısı: 36409Çalıştırılabilecek personel sayısı: 40904


 24 Mayıs 2017, 14:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: