7033 SAYILI KANUNUNDA, KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİREN 10 DÜZENLEME
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanunda, kamu personelini ilgilendiren düzenlemeleri bir arada sunuyoruz7033 sayılı Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Temel olarak sanayinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve organize sanayi bölgesine yönelik teşvikleri içeren kanunda, kamu personelini ilgilendiren hükümler de bulunmaktadır.

Aşağıda, kanunun kamu personelinin ilgilendiren 10 düzenlemesine yer verilmiştir:

- Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılar, denetim personelinin yararlandığı artırımlı harcırah ödemesinden yararlanabilecek.

- Öğretim üyeleri, YÖK onayıyla, birer yıllık sözleşmelerle 75 yaşına kadar çalışabilecek.

- Üniversiteler Ar-Ge çalışmaları teknoloji şirketi kurabişecek. Kurulan şirketlerde öğretim üyeleri çalışabilecek

- Öğretim üyesine, Ar-Ge çalışmaları için ücretsiz izin verilebilecek

- Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak için, doktora sonrasında sözleşmeli araştırmacı istihdam edilebilecek

- Özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu. Kurula 5 daire başkanı, 1 genel sekreter ve 14 idari kadro verildi.

- Araştırma görevlileri artık daimi statüde atanmayacak. Tüm araştırma görevlileri 50/d statüsünde geçici süreli olarak atanacak

- Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi adı altında yeni bir Devlet üniversite kuruldu.

- İş Sağlığı Kanunu hükümleri, kamu kurumları açısından 1/7/2020 yılında yürürlüğe girecek

7033 SAYILI KANUNDA YER ALAN KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN MADDELER VE AÇIKLAMALAR
MADDE HÜKMÜAÇIKLAMA


MADDE 2 - 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına "Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.
Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılar, denetim personelinin yararlandığı artırımlı harcırah ödemesinden yararlanabilecek.
MADDE 14 - 2547 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Geçici 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup sözleşme tarihi itibarıyla öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bunlarla, net tutarı, en son bulundukları kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde belirlenmiş olan ek ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden sözleşme yapılır. Bunların sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle devam ettirilir. Öğretim üyelerinin tabi olduğu yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler bu şekilde çalıştırılanlar hakkında da uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir."
Öğretim üyeleri, YÖK onayıyla, birer yıllık sözleşmelerle 75 yaşına kadar çalışabilecek.
Teknoloji transfer ofisi
EK MADDE 32 - Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere, Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler.
Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.
Ofiste 4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde personel istihdam edilir ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. Ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarının izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirleri, üniversite döner sermaye işletmesine yatırılmak zorunda değildir. Bunlara kendi yükseköğretim kurumlarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki görevleri sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on beş gün içerisinde talepte bulunmaları halinde; aylıksız izinli sayıldıkları ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder.
Üniversiteler Ar-Ge çalışmaları teknoloji şirketi kurabişecek. Kurulan şirketlerde öğretim üyeleri çalışabilecek
Ücretli araştırma izni

EK MADDE 33 - Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla ilgili üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir Devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.
Öğretim üyesine, Ar-Ge çalışmaları için ücretsiz izin verilebilecek
Doktora sonrası araştırmacı istihdamı
EK MADDE 34 - Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %5'i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez.
Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi, bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.
Mali ve sosyal haklar dışında kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak için, doktora sonrasında sözleşmeli araştırmacı istihdam edilebilecek
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
EK MADDE 35 - Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerir.
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur.
Özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu. Kurulua 5 daire başkanı, 1 genel sekreter ve 14 idari kadro verildi.
Araştırma görevlisi istihdamı
EK MADDE 38 - Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20'si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez."
Araştırma görevlileri artık daimi statüde atanmayacak. Tüm araştırma görevlileri 50/d statüsünde geçici süreli olarak atanacak
MADDE 23 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi
EK MADDE 175 - Ankara'da Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi, İcra Sanatları Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,
b) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden,
oluşur."
Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi adı altında yeni bir üniversite kuruldu.
MADDE 86 - 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2017" ibaresi "1/7/2020" şeklinde değiştirilmiştir.İş Sağlığı Kanunu hükümleri, kamu kurumları açısından 1/7/2020 yılında yürürlüğe girecek


 01 Temmuz 2017, 16:49 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: