OHAL DÖNEMİNDE, KAMU İŞÇİSİ İSTİFA EDİP MEMURLUĞA GEÇEBİLİR Mİ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
OHAL sürecinde bir kamu kurumunda çalışan işçi, eğer istifa ederse, memurlarda olduğu gibi bir daha kamu görevine dönemez mi?SORU: Merhaba sayın yetkili; kamuda daimi isçi kadrosunda çalışıyorum. EKPSS tercihi yaptım. Esimin görev yaptığı kente geçmek istiyorum. OHAL surecinde isçilikten istifa edip memurluğa geçebilir miyim? Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var.

CEVAP: Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, işçiler ise 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilmektedir.

Devlet Memurları Kanununun "Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü" başlıklı 96. maddesi; "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar" şeklindedir.

Devlet Memurları Kanununun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97. maddesi; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar" şeklindedir.

Söz konusu maddeler Devlet Memurları Kanununun "Kapsam" başlıklı 1. maddesine göre Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Bu nedenle işçiler hakkında uygulanmaz.

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun "Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler " başlıklı üçüncü bölümünün "Tedbirler" başlıklı 11. maddesinin (n) bendi "İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek," şeklindedir. Bu maddeye göre Bakanlar Kurulu gerekli görür ise işçi çıkarmaları izne bağlayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ilgili maddenin işlerlik kazanabilmesi için Bakanlar Kurulunun bir düzenleme yapması gereğidir. Bakanlar Kurulunca konu hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. maddesinin (n) bendi işçinin isteği ile yani istifası durumunda her hangi bir kısıtlama getirmediği gibi söz konusu madde ile ilgili Bakanlar Kurulu düzenlemesi yapılmadığından uygulanması da söz konusu değildir.

4857 sayılı İş Kanununda işçilerin Olağanüstü hal döneminde işçilerin istifası ile ilgili bir hüküm yoktur.

Sonuç olarak; Mevzuatımızda kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda istihdam edilen personellerin olağanüstü hal dönemlerinde istifa etmelerine engel bir hüküm yoktur. Dolaysıyla işçilik görevini bırakıp memurluğa geçebilirsiniz.

 06 Ağustos 2017, 13:50 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: