DEVLET MEMURU, ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN ÇALIŞABİLİR Mİ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Devlet memuru ücretsiz izinde iken çalışamaz. Sağlık primleri Devlet tarafından yatırıldığı için, sağlık hizmeti hakkı devam eder.Aylıksız izin, Devlet memurlarının ihtiyaca binaen Kanunla verilmiş olan belirli sürelerde görevlerinden ayrı kalma tercihlerini kullanma durumudur. Doğum nedeniyle ayrılma, eşlerin yurtdışında olmasından kaynaklı ayrılma veya öğrenim görme durumlarında dolayı ayrılma, yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilme nedeniyle ayrılma vb. durumlar olabilmektedir. Bu ayrılma şekilleri istifa değildir.

Bu ayrılma şekilleri, Devlet memuru yeniden göreve dönene kadar, kendi kadrosunun Kurumu tarafından muhafaza edilmesi zorunlu olan bir durumdur.

Ücretsiz izne ayrılan memurun kadrosu korunduğu gibi bu süreler içerisinde Kurumlarınca da Sosyal Güvenlik Kurumuna sadece sağlık primleri gönderilir. Bu süre içerisinde de memur Devlet güvencesi kapsamındadır.

Aylıksız İzin olarak adlandırılan bu gelişme süresinde görevinden ayrı kaldığı zaman içerisinde Devlet memuruna Kurumlarınca bir ödeme yapılmaz, kişiler de böyle bir talepte bulunamaz veya bulunmuş olsa dahi bir ödeme yapılmaz.

Aylıksız izne ayrılan Devlet memurunun aylıksız izin süresinin sonunda görevine başlaması gerekmektedir. Başlamadığı takdirde, kişi memuriyetten çekilmiş sayılır, dolayısıyla müstafi sayılır ve göreviyle ilişiği kesilir.

Aylıksız izinde memur sigortalı olarak çalışırsa ne olur:

Aylıksız izinde olan memur sigortalı olarak çalışırsa bu süreler bu memurun emeklilik hizmet sürelerinden sayılmaz. Sadece sigortalı olarak çalıştığı sürelerdeki işin karşılığını almış olur. Şayet sigortalı olarak çalışırken işyeri bunu SGK kaydına alırsa da geçerli sayılmaz.

Ayrıca, memur kadrosuyla ilişkisi devam edenin sigortalı olarak bir gelir getirici işte çalışması da sakıncalı olmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 28 hükmü şu şekildedir:

"Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:
Madde 28 - (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). ..Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler"

Memur için ücretsiz izinde geçen sürelerini nasıl memurluk hizmetinden saydırabilir:

Memurlar ücretsiz izinde iken her ay borç tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna göndererek her ay hizmet sürelerini artırabilirler.

Veya ücretsiz izin bittikten sonra tekrar kadrosuna tekrar döndüğünde ücretsiz izinde geçen sürelere ait borç tutarını bir seferde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek suretiyle hizmet sürelerini artırabilirler.

 01 Eylül 2017, 01:51 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: