EMNİYET TEŞKİLATI SİVİL MEMURLARINDAN SAYIN CUMHURBAŞKANINA MEKTUP
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Sayın Cumhurbaşkanım;

Devletimizin en yüce makamı olan Siz değerli Cumhurbaşkanımızdan ve sizin nezdiniz de sorunlarımızın çözüm mercii olan;

İçişleri Bakanımız Sayın SÜLEYMAN SOYLU,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU,

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Selami ALTINOK başta olmak üzere ilgili Devlet büyüklerimizden,

Kamuda, liyakate göre reformların yapıldığı şu dönemde Emniyet Teşkilatının bünyesinde yıllarca hizmet vermiş Mühendis, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Mütercim, Şoför, Teknisyen ve Teknisyen Yardımcıları olarak yardım istiyoruz.

Bizler; asli görevi kamu düzenini sağlamakla yükümlü olan Emniyet Teşkilatının yardımcı mahiyetteki görevlerini yerine getirmek üzere eğitim, yetenek ve branşlarımız doğrultusunda verdiğimiz emeğin ve hizmetin karşılığı olan kadrolara atanmak istiyoruz.

Önerilerimizin; Ülkemizin güzide silahlı kolluk ve güvenlik kuvveti olan Emniyet Teşkilatını daha verimli, aktif hale getireceğini ve iş barışını kuvvetlendireceğini düşünmekteyiz. .

Kamu Denetleme Kurumu'nun;

30/12/2014 tarih ve 2013/171 sayılı tavsiye kararında: "Madde 6. Büro işlerinin önem ve mahiyetine göre sınıflandırılarak yapılacak bu sınıflandırmaya göre güvenlik zafiyeti oluşturmayan ve sivil memur eliyle yürütülmesinde sakınca bulunmayan büro işlerinin Emniyet Hizmetleri sınıfı dışında kalan personel tarafından yerine getirilmesi için yasal bir düzenlemenin yapılması" kararı ile

04/08/2016 tarih ve 2016/744 sayılı kararında; "Madde 33. 657 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesinde öngörülen "kadrosuz memur çalıştırılamayacağı" kuralı ile yine aynı Kanun'un 45 inci maddesinde yer alan "hiçbir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı" yolundaki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, personel hukukumuzda memurun kendi sınıfının içinde ve kadro görevinde çalışmasının temel bir ilke olarak kabul edildiği hususunda kuşkuya yer bulunmadığı, dolayısıyla kamu personelinin bulunduğu hizmet sınıfı içinde ve kadrosu dışında bir görevde istihdam edilemeyeceği; görev tanımlaması olmasa da memura verilecek görevlerin unvanıyla uyumlu olması gerektiği anlaşıldığından, anılan mevzuat hükümleri, yargı kararları ile dosya içindeki bilgi ve belgelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde şikayete konu teknisyen yardımcılarına yönelik uygulamaların mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele ilişkin görev tanımlamalarının yapılması ve nitelik ve öğrenim durumlarına göre alımı yapılan personelin hangi nitelik kodu ile alımı yapılmışsa o alanda görevlendirilmesi gerektiği, bu itibarla idarenin, başvuru konusuyla ilgili işlemlerinde ve görevlendirmelerinde hukuka uygunluk bulunmadığından, şikayetin kabulüne karar verilmesi kanaat ve sonucuna varılmıştır." şeklinde Emniyet Genel Müdürlüğüne tavsiye kararında bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanım; Sizin öncülüğünüzde "İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın" ilkesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu; 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermek amacıyla kurulmuş ve bizlerde bu kuruma büyük önem atfederek gerekli başvurularımızı yapmış bulunuyoruz. Ancak, Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarına uyulmadığını üzülerek görmekteyiz.

Yaklaşık olarak 14 yıldır Emniyet Sivil Memurlarına yükselme sınavı açılmayarak kariyer ve liyakat hakkı tanınmamıştır. Ayrıca Emniyet Teşkilatında çalışan sivil personelin angarya görevler ile ilgili 3 yıl içerisinde açtığı idari dava sayısı 120'yi aşmasına rağmen hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Şimdi 30 Eylül 2017 tarihinde nihayet Emniyet Teşkilatındaki sivil Memurlar için Görevde Yükselme Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Bu çerçevede en kısa zamanda Görevde Yükselme sınavının açılmasını, Sivil Personele de Şeflik, Uzman Memurluk vb. kariyer yapma fırsatının verilmesini, idari yargı kararları ve Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararları ışığında yardımcı mahiyetteki birimlerin sivilleştirilmesi, yıllarca yükselme şansı verilmeyen sivil memurların bu şubelere atanması için yeteri kadar kadro tahsisi yapılmasını başta siz sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sizin nezdiniz de sayın İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızdan ve sayın Emniyet Genel Müdürümüzden büyük bir umutla bekliyoruz.

Saygılarımla.

CENAP DAŞTAN

Genel Başkan

Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası ( SİPER-SEN )

SİPER-SEN İLETİŞİM :

Genel Merkez Tel : 0 312 418 5585

Genel Merkez Faks : 0 312 418 5586

Mobil Tel. : 0 542 418 5585

E-Mail : sipersen06@hotmail.com

Adres : Selanik Cad. 80/7 Çankaya Ankara

 05 Ekim 2017, 01:44 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: