MALULEN EMEKLİ, MEMURİYETE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Kamudan, malulen emekli olmuş olanlar gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde yeniden memuriyete atanabilir mi?SORU: Ben, yüzde 63 engelliyim. 1998 mart ayında engelli olarak ... Büyükşehir Belediyesinde engelli ve kadrolu işçi olarak göreve başladım. daha sonra kasım 2011de malulen emekliliğimi istedim ve emekli oldum aradan geçen altı yıl süre zarfında, tekrardan kamuda çalışmaya karar verdim. Yaşım bu yıl itibarı ile 42 size sorum ise:

1) Kamu da engelli memur olarak çalışabilir miyim?

2) Eğer sorumun cevabı evet ise; KPSS ye girmeme gerek varmı?

CEVAP: Malulen emekli işçi kamuda engelli memur olarak çalışabilir mi? Konusunu durumunuz özelinde değerlendirmekteyiz.

Emeklilerin tekrardan kamu işyerlerinde istihdam edilip edilemeyecekleri, edilmeleri halinde emekli veya yaşlılık aylıklarının nasıl bir işleme tabi tutulacağı konuları, 2005 yılında uygulamaya başlanan ve devam ettirilen 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü ile düzenlenmiştir.

5335 sayılı Kanunun 30. maddesine iki ayrı düzenleme yer almıştır:

5335 sayılı Kanun Madde 30 birinci fıkra hükmü şu şekildedir:

"Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. "

YORUM:

Sosyal güvenlik mevzuatlarında aylık türleri arasında: malullük aylığı da bulunmaktadır. Bu maddenin kuralına göre emeklilik veya yaşlılık olarak aylık alanlardan kimlerin tekrardan kamu işyerlerine atanabilecekleri belirlenmiştir. Madde içeriğinde malullük aylığı alanların bu madde kapsamındaki işyerlerine tekrardan atanmalarına engel teşkil eden bir kural konulmamıştır. Nitekim Devlet Personel Başkanlığının da malullerin tekrardan görev alabilecekleri yönünde görüşleri de bulunmaktadır.

5335 sayılı Kanun Madde 30 ikinci fıkra hükmü şu şekildedir:

"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar."

YORUM

Emekli olanın almakta olduğu aylık türü emeklilik veya yaşlılık olarak ödeniyorsa, bu kişiler kamu işyerlerinde yani maddede belirtilen yerlerde görev almaları halinde aylık tutarları kesiliyor, aylıkları kesilmeden buralarda görev yapamıyorlar.

Sosyal güvenlik mevzuatlarında aylık türleri arasında: malullük aylığı da bulunmaktadır. Bu maddenin kuralına göre emeklilik veya yaşlılık olarak ödenen aylıkları kapsamına almış olduğundan malullük aylığı alanların bu madde kapsamındaki işyerlerinde görev almaları halinde dahi malullük aylıklarının kesilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

MALULEN EMEKLİLER NASIL GERİ DÖNER

657 sayılı Kanunun 93. maddesi şu şekildedir:

"T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler."

Bu maddeye göre, kamuya dönme hakkı olan malulen emeklilerin, dönmek için EKPSS'ye girmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumdakiler, eğer kendilerini atayacak bir kamu kurumu var ise, o kurumun alacağı açıktan atama izni ile memuriyete yeniden atanmaları mümkündür. Ancak bu süreç tümüyle torpile dayanmakta olup, adaylar bunun farkında olmalıdır.

MALULEN DÖNMEK İSTEYEN YENİ SĞALIK RAPORU ALMALI

Ancak malulen emekli olduğunuz için, sağlık durumunuzu belirtir bir şekilde, yeni bir görevi yapmanıza engel olmayacağı şeklinde bir rapor almak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesi memurluğa atanabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

MEMURLUĞA DÖNENİN MALULEN EMEKLİ MAAŞI KESİLİR

Bu şekilde göreve başlamanız halinde veya işçi olarak malul emeklisi olmanız nedeniyle kontrol muayenesi olacağından kamu işyerlerinde yukarıdaki ikinci fıkraya göre göreve başlamanız halinde malullük aylıklarınızın kesilmesi gerektiğini de ayrıca değerlendirmekteyiz.

 14 Ekim 2017, 11:29 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: