Tüm Ölçme Değerlendirme Soruları - 1
“Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.” Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçüt
B) Değerlendirme
C) Soru-Cevap
D) Ölçme
E) Barem
'Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler.’’
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Değer
B) Değerlendirme
C) Oransız Ölçek
D) Ölçme
E) Ölçek
Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
A) Objektiflik
B) Güvenirlik
C) Geçerlik
D) Yargı
E) Karar
‘’İngilizce dersinde başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekmektedir.’’
İfadesindeki 50 puan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Mutlak Ölçüt
B) Bağıl Ölçüt
C) Baraj Ölçüt
D) Nitel Ölçüt
E) Değerlendirme
“Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir.”
Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) KR-20 güvenirliği
B) Cronbach alfa katsayısı
C) Faktör analizi
D) Madde ayırt ediciliği
E) Ölçmenin standart hatası
Hangisi yazılı ve sözlü sınavlar için en doğrudur?
A) Bu sınavlar tamamen kaldırılmalıdır.
B) Hazırlaması kolay olduğu için teşvik edilmelidir.
C) Bu tür sınavların geçerlilik derecesi,sınavı yapana göre değişir.
D) Soru sayıları az olduğu için geçerliliği yüksek değildir.
E) Soruların daha önceden hazırlanması.
Test düzeniyle ilgili olarak, yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevaplama biçimleri aynı olan sorular bir araya getirilmelidir.
B) Soruların satır uzunluğu en az normal bir kitap satırı kadar olmalıdır.
C) Soruların tüm kopyalarının okunabilir olup olmadığını denetlenmelidir.
D) Testin başında bir açıklamaya yer verilmelidir.
E) Aynı konuyla ilgili olan sorular alt alta getirilmelidir.
Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.
Puan dağılımının ortancası kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 10
Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.
Puan dağılımının standart sapması kaçtır?
A) 1.01
B) 2.21
C) 4.89
D) 5.36
E) 6.65
Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.
Puan dağılımının varyansı kaçtır?
A) 1.01
B) 2.21
C) 4.89
D) 5.36
E) 6.65
Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?
A) Merkezi dağılım ölçüsüdür.
B) Dağılımdaki ham puanların sayısından etkilenir.
C) Ortancayı bulurken, veriler mutlaka sıraya konmalıdır.
D) Ham puanların ortalama etrafındaki yayılma derecesini gösterir.
E) % 50’ si bir tarafta, %50’si de diğer tarafta olmak üzere grubu ikiye ayırır.
Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde ‘’birimlerin eşit olduğu’’ söylenebilir?
A) Sınıflama- eşit oranlı
B) Sıralama- eşit aralıklı
C) Eşit oranlı- eşit aralıklı
D) Eşit aralıklı- sınıflama
E) Eşit oranlı-sıralama
Bir psikoloji öğretmeni kopyanın sı­nav puanlarını nasıl etkileyeceğini çeşitli yönleri ile açıklamıştır. Öğretmen bu davranışı ile en az hangi aşamaya ulaşmıştır?
A) Değerlendirme
B) Analiz
C) Yorumlama
D) Kavrama
E) Çevirme

I. Öğrencilerin sınav kağıtlarını 100 üzerinden puanlamak
II. Öğrencinin sözlü sınavda verdiği cevaplara bakarak puan vermek
III. Öğrencinin ödevindeki imla hataları­ı belirlemek
IV. Öğrencinin sınav puanını bir kriterle kıyaslayıp karar vermek
Yukarıdakilerden hangisi yada hangi­leri bir ölçme işlemi içermektedir ?
A) Yalnızca I
B) Yalnızca III
C) I-II-III
D) II-IV
E) Hepsi
Aşağıdakilerin hangisinde değerlen­dirme işlemi yapılmıştır?
A) Ali ÜDS'den 86 puan almıştır
B) Cemil final sınavından 35 aldığı için dersten kalmıştır
C) Semih Fen dersinde sınıfın en yük­sek notunu almıştır
D) Askerlik muayenesinde Cem'in kilo­su 70 olarak bulunmuştur
E) Yukarıdakilerin hepsi
Aşağıdakilerden hangisi portföy de­ğerlendirme sisteminin kullanılması­nın bir sebebidir?
A) Süreç değerlendirmesinin ön plana çıkması
B) Öğrencinin kendi kendini değerlen­dirmesine imkan tanıması
C) Öğrenci ve öğretmen arasındaki di­yalogu güçlendirmesi
D) Öğrencinin kendi öğrenmesinin so­rumluluğunu almasını sağlaması
E) Yukarıdakilerin hepsi
Bir Psikoloji öğretmeni bir öğrenci­sinin 4. sorusunu puanlarken o öğ­rencinin bir önceki soruda verdiği cevabın etkisinde kalmış ve hatalı bir puanlama yapmıştır. Bunun önlen­mesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Öğretmen kağıdı iki defa okumalıdır
B) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenmelidir.
C) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki de­fa okunmalıdır
D) Bir sorunun cevabı bütün kağıtlarda okunduktan sonra diğer soruya geçilmelidir
E) Hepsi
Bir tarih öğretmeni öğrencilerin sı­navlarını puanlarken sevdiği öğrenci­lere yüksek puan vermektedir. Bu puanlayıcı yanlılığını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Öğretmen herkese yüksek puan vermelidir.
B) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki de­fa okunmalıdır.
C) Öğretmen kağıdı iki defa okumalı­dır.
D) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenmelidir.
E) Hepsi
Seçmeli testlerde 'hepsi' seçeneği hangi durumda kullanılmaz?
A) İki ayrı seçenek aynı anlama geldi­ğinde
B) Madde kökü olumsuz kipte oldu­ğunda
C) Madde kökü en doğru cevabı istiyorsa
D) Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa
E) Seçenekler arasında binişildik varsa
Bir gruptaki bireylerin isimlerinin baş harflerine göre sıralanması han­gi nitelikte bir ölçek verir?
A) Sınıflama
B) Sıralama
C) Eşit oranlı
D) Eşit aralıklı
E) Hiçbiri
Bir gruptaki bireylerin doğum tarihlerine göre g liste yapılması hangi nitelikte ölçek verir?
A) Eşit aralıklı
B) Sınıflamalı
C) Eşit oranlı
D) Sıralı
E) Hiçbiri

I. Test yönergesinin yeterli açıklama içermemesi
II. Test kitapçığının baskısının kötü olması
III. Öğretmenin puanlama esnasında yanlılık göstermesi
IV. Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması
V. Sınavda dişi ağrıyan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi
Yukarıdakilerden hangisi yada hangi­leri ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?
A) Yalnızca I
B) Yalnızca IV
C) II-IV
D) II-II-IV
E) I-III-IV-V
Hangi durum ya da durumlarda testin güvenirliği artar?
I. Soru sayısının artırılması
II. Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması
III. Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması
IV. Testin nesnel bir şekilde puanlanması
A) Yalnızca I
B) I-II
C) II-III
D) I-III-IV
E) Hepsi
Test puanları ve ölçüt puanları arasındaki korelasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Testin güvenirlik katsayısı
B) Ölçmenin standart hatası
C) Testin iç tutarlık katsayısı
D) Testin geçerlik katsayısı
E) Yukarıdakilerin hiçbirisi
Aşağıdaki soru tiplerinin hangisinde şansla doğru cevabı bulma ihtimali en yüksektir?
A) Yazılı yoklamalar
B) Kısa cevaplı testler
C) Doğru-yanlış testleri
D) Çoktan seçmeli testler
E) Essey tipindeki sınavlar
2. sayfaya geçiniz